Privacyverklaring

Privacyverklaring van het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' Tholen

In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, omdat het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' veel waarde hecht aan de bescherming daarvan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;
  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden met als grondslag de lidmaatschapsovereenkomst

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de genoemde doelstelling(en) kan het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' de volgende persoonsgegevens van de leden vragen:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • (mobiel)telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • IBAN-nummer;
 • stemsoort.

Deze persoonsgegevens worden door het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens van verenigingsleden met als grondslag de schriftelijke toestemming

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het fotograferen van individuele leden voor plaatsing in een smoelenboek;
 • het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite, in programmaboekje en nieuwsbrief.

Voor de genoemde doelstelling(en) kan het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' de volgende persoonsgegevens van de leden vragen:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • (mobiel)telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden door het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de afgesproken periode op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

Verwerking persoonsgegevens van verenigingsleden met als grondslag de noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens van de verenigingsleden worden door het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in het programmaboekje en nieuwsbrief, dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

Motivering:
voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek. Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.

Deze persoonsgegevens worden door het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 3 jaar.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt worden, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de volgende doeleinden:

 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van PR en concert materiaal.

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan andere partijen, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

De persoonsgegevens worden alleen aan partijen verstrekt welke gevestigd zijn binnen de EU.

Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder de volgende maatregelen:

 • alle personen die namens het Christelijk Kamerkoor 'Chantez à Dieu' van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.